NEWS & EVENTS

42nd Session of the World Heritage Committee ประเทศบาเรน 24 มิ.ย.- 4 ก.ค.

ภาพบรรยากาศงาน 42nd Session of the World Heritage Committee จัดที่บาเรน (24 มิ.ย.- 4 ก.ค.) มาฝากครับ งานนี้สำคัญตรงที่ เราในฐานะเมืองที่กำลังยื่นเสนอขอรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะต้องไปรับฟังการสรุปสถานการณ์ ความเคลื่อนไหว และแนวทางใหม่ๆในการจัดการพื้นที่มรดกโลก... Read More

สรุปข่าว งานแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

งานแถลงข่าว และร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ณ ห้องประชุมใหญ่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ที่ผ่าน มีผู้เข้าร่วมงานคับคั่งจนผู้จัดงานหัวใจพองโต... Read More

กิจกรรมแถลงข่าว และระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 (29 ต.ค.59)

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก) ได้เดินหน้ามาถึงจุดสำคัญ ที่คณะทำงาน เริ่มมองเห็น ‘ร่างความคิด’ ที่ชัดเจนของพื้นที่ ‘มรดก’ ที่จะนำเสนอให้เป็นเขต ‘มรดกโลก’ (Property Area) อันได้แก่ พื้นที่เมืองเก่าชั้นใน... Read More

พระธาตุเข้าเวียง

​การฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของเชียงใหม่ที่ต้องจารึก ‘งานอัญเชิญพระธาตุเข้าเวียง’) ซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... Read More

CONTACTS


บทเรียนจากเมืองมรดกโลก Bamberg ประเทศเยอรมนี

Patricia Alberth หัวหน้าคณะทำงานเมืองมรดกโลกบัมเบิร์กแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเมืองประวัติศาสตร์

ชวนเจ้าของบ้านมาเป็นช่าง! กระบวนการอนุรักษ์ที่ถึงเนื้อถึงตัวและเข้าถึงหัวใจของการมีส่วนร่วม

ชวนมองเมืองมรดกโลกของหลวงพระบาง แล้วย้อนกลับมาสำรวจเชียงใหม่

มองมรดกเมืองเก่าด้วยมุมใหม่ผ่านการเชื่อมร้อยของวัฒนธรรมและธรรมชาติ - สาวิตรี สุวรรณสถิตย์

ทำความเข้าใจการเชื่อมต่อระหว่างวัฒนธรรมกับธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม = การอนุรักษ์ธรรมชาติ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร

บทเรียนจากจอร์จทาวน์: จัดการมรดกโลกอย่างไรให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

คุณ Ng Xin Yi จากคณะทำงานเมืองมรดกโลกจอร์จทาวน์มาบอกเล่าว่าทำไมจอร์จทาวน์จึงน่าอยู่