INTRODUCTION


Add Line ID

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ปรับโฉมใหม่แล้วนะ

ตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนาด้วยรูปโฉมที่ร่วมสมัยในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่

หมอแมคกิลวารี มิชชั่นนารีคนแรกของเชียงใหม่ และรัฐประหารครั้งสำคัญของล้านนา

ความขัดแย้งทางศาสนาซึ่งนำมาสู่ความพลิกผันทางการเมืองในประวัติศาสตร์เชียงใหม่