MY HERITAGE

สรุปความคิดเห็นจากที่ประชุม เวทีระดมความคิดเห็น (ครั้งที่ 1- 29 ต.ค. 59) ตอนที่ 2

สรุปความคิดเห็นจากที่ประชุม เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก (ครั้งที่ 1 )
วันที่ 29 ต.ค. 2559 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(ข้อสรุปตอนที่ 2)

คำถามพื้นฐานว่าด้วยการผลักดันเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

คำถามที่ 1 อะไรที่ควรค่าแก่การเป็นมรดกโลก – ในกลุ่มผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นได้เสนอความคิดเห็นไว้ดังนี้

มรดกทางธรรมชาติ
1. พื้นที่ป่าใกล้เมือง อย่างดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งกรมป่าไม้จังหวัดตั้งเป็นกรมป่าไม้สยามแห่งแรก
2. เส้นทางเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพ (กลางเวียง-สวนดอก-วัดผาลาด-วัดพระธาตุฯ) แสดงถึงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม 
และดอยสุเทพฯ.
3. ทางน้ำโบราณ ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่จะถูกปิดทับด้วยอาคาร ผู้คนได้หลงลืม และไม่เห็นคุณค่า
4. ถนนต้นยางเชียงใหม่ – สารภี
5. คูเมือง/แจ่ง ต้นไม้หมายเมือง
6. ต้นไม้หมายเมือง และไม้หมายทาง

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ประวัติศาสตร์ ความทรงจำ องค์ความรู้ จารีตประเพณี ภาษา ศาสนา และความเชื่อ)

1. องค์ความรู้ และผลงานหัตถกรรม และงานช่างพื้นถิ่น เป็นทั้งภูมิปัญญาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
งานช่างฝีมือ เครื่องเงิน เครื่องเขิน คัวตอง ดอกไม้คำ งานไม้ งานปั้น สล่าพื้นบ้าน
2. องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมด้านทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม การแสดง และดนตรีพื้นเมืองเป็นศิลปะพื้นบ้าน 
3. จิตรกรรมฝาผนังในหอพระธรรม/ โคมล้านนา/ ภาษาล้านนา/ ตุงแบบต่างๆ
4. พิธีกรรม ประเพณี ความเชื่อที่ทำให้เมืองมีชีวิต ประเพณีที่ทำในเมือง และชุมชน 
งานปี๋ใหม่เมือง กิจกรรมรดน้ำดำหัว ประเพณียี่เป็ง การจุดผางปะตี้ด ประเพณีเข้าอินทขิล ใส่ขันดอก 
5. อักษรล้านนา ตัวธรรมเป็นอักษรต้นแบบของอักษรลาว
6. วิถีชีวิตของคนเมือง ที่ผูกพันกับวัด บ้าน ชุมชน และเมือง ผ่านความเชื่อ และกิจกรรมตามความเชื่อ 
7. วัฒนธรรมอาหารการกิน
8. จิตวิญญาณ และความเป็นคนเชียงใหม่ ที่มีจิตใจเยือกเย็น มีน้ำใจ นอบน้อม และเอื้อเฟื้อ

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (งานสถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่า)

1. รูปแบบ คิตความเชื่อ องค์ความรู้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมของวัดล้านนา ทั้งตัวอาคาร และการวางผัง
2. หลักฐานของการเป็นชุมชนมาตั้งแต่โบราณ ภูมิปัญญาในการสร้างเมือง
3. แนวกำแพงเมืองโดยรอบ และแจ่งเมืองที่ใช้แสดงพื้นที่เขตเมืองเก่า 
4. เวียงดั้งเดิม เวียงสวนดอก/ เวียงเจ็ดลิน/ เวียงกุมกาม/ เวียงบัว หลักฐานของการเป็นชุมชนมาตั้งแต่โบราณ
5. วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และดอยสุเทพ 
6. ดอยคำและพิธีเลี้ยงผีปู่แสะ ย่าแสะ
7. พื้นที่ย่านเก่า เช่น ย่านวัดเกตุที่มีความผสมผสานหลายศาสนาทั้งพุทธ อิสลามและคริสต์ มีอาคารเก่าโดยรอบที่ยังงดงาม 
ทั้งตลอดแนวแม่น้ำปิง โรงเรียนปรินส์ฯ โรงเรียนดาราฯ
8. อาคารโคโลเนียล เช่น อาคารภายในโรงเรียนปรินส์ฯ โรงเรียนดารา โรงพยาบาลแมคคอร์มิคฯ โรงพยาบาลแมคเคน
9. เจดีย์พระธาตุกิตติในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เพราะเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำที่สมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ สร้าง
ในราชวงศ์มังราย มีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายหริภุญไชยแต่มีขนาดใหญ่กว่า
10. เรือนจำหญิงเชียงใหม่ และพื้นที่เวียงแก้ว
11. วัดเจดีย์หลวง เนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของพระแก้วมรกต
12. วัดสำคัญที่สร้างขึ้นในราชวงศ์มังราย 
13. ศาลพญามังราย
14. แหล่งโบราณสถานที่สำคัญนอกเมือง เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ/ วัดเจ็ดยอด/ วัดป่าแดงหลวง/ วัดอุโมงค์

คำถามที่ 2 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยกับ คุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลที่คณะทำงานได้นำเสนอมา

1. เห็นด้วย เพราะจะได้เกิดการสืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรม จิตวิญญาณทำให้เมืองมีชีวิตไว้ และจะช่วยทำให้เกิด
การสืบทอด ส่งต่อให้กับผู้คนในท้องถิ่นชุมชนนั้นได้ดูแลจัดการด้วยตัวเองต่อไป
2. เห็นด้วยกับคุณค่าของเมืองที่มีความโดดเด่นเป็นสากล/ ต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสตอบรับอย่างมีส่วนร่วม
3. เห็นด้วย เพราะจะเป็นวิธีการที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของเมืองเชียงใหม่
4. เห็นด้วย กับข้อเสนอให้รวม เขตเมืองเก่า ประตู แจ่ง และวัดสำคัญๆ ในสมัยราชวงศ์มังราย เพื่อความชัดเจนด้านอัตลักษณ์ และการฟื้นฟู
5. เห็นด้วย กับดอยสุเทพเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ควรได้รับการจดทะเบียน
6. เห็นด้วย และอยากให้เพิ่มวัดอุโมงค์ รวมถึงพื้นที่เชิงดอยสุเทพเข้าไว้ด้วย 
7. เห็นด้วยเพราะอยากให้พื้นที่ได้รับการดูแลและรักษาลมหายใจของพื้นที่ไว้
8. เห็นด้วย และอยากเสนอให้รวมเอากำแพงดินเข้าไปด้วย เพราะมีลักษณะพิเศษ
9. เห็นด้วย และอยากให้รวมขาดพื้นที่ดอยคำ ซึ่งมีคุณค่าเชื่อมโยงการเปลี่ยนผ่านทางความเชื่อ ศาสนา
10. เห็นด้วยบางส่วน ในพื้นที่โดยรวม แต่เห็นว่าพื้นที่ที่เสนอ ยังไม่ครบถ้วนทั้งวัดที่มีพระจำพรรษาและวัดร้าง
11. เห็นด้วยบางส่วน ขาดอาคารโคโลเนียล 6 หลังในคุกหญิง
12. เห็นด้วยบางส่วน แต่ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนยุพราชจะโดดเด่นเป็นสากล
13. เห็นด้วยบางส่วน แต่อยากให้รวมพื้นที่อื่นๆ เช่น ถนนเส้นลำพูน คลองแม่ข่า เส้นทางโบราณวัดอุโมงค์ วัดดอยคำ
14. เห็นด้วยบางส่วน แต่อยากได้ความชัดเจนด้านข้อมูล และการรวมพื้นที่เวียงแก้ว ว่าจะเป็นคุกหรือคุ้มเจ้า
15. เห็นด้วยบางส่วน แต่ยังขาดพื้นที่ที่ประทับของกษัตริย์ล้านนา
16. เห็นด้วยบางส่วน แต่อาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมเรื่องสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาตร์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ เช่น ประตูท่าแพถูก
สร้างใหม่ว่ามีคุณค่าอย่างไร 
17. เห็นด้วยบางส่วน ช่วยพิจารณาวัดต้นเกว๋นและวัดพระธาตุศรีจอมทอง ที่มีความเชื่อมโยงกับเส้นทางอัญเชิญพระบรมธาตุ
18. อยากให้มีความชัดเจนในการคัดเลือกตัวสถาปัตยกรรม

คำถามที่ 3 ข้อเสนอแนะ

1. ไม่เห็นด้วย หากจะมีการรวมเอาอาคารโคโลเนียลในเรือนจำหญิง ไว้เป็นอาคารที่ขึ้นทะเบียน 
2. ประตูสวนปรุงถือว่าเป็นประตูผีสำหรับแห่ศพไปเผา ควรรื้อฟื้นการปิดประตู แล้วสร้างสะพานสำหรับยูเทิร์นรถแทน
3. ไม่เห็นด้วยกับทางเดินขึ้นดอยสุเทพ
4. อยากให้ Core Zone ครอบคลุมถึงกำแพงเมืองชั้นนอก
5. ควรพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องการรักษามุมมองไปยังพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งมีความหมายต่อคนในเมือง
6. อยากให้มีความชัดเจนในการคัดเลือกอาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
7. อยากให้เพิ่มเติมเรื่องความชัดเจนของเวียงแก้ว
8. อยากให้เพิ่มความสำคัญของพื้นที่ระหว่างเวียงชั้นนอกและเวียงชั้นใน
9. น้ำแม่ข่าและแนวกำแพงดินต้องฟื้นฟูอย่างมาก และเน้นการมีส่วนร่วม
10. Buffer Zone ควรครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออก ตะวันตก และทางเหนือของเมือง

แชร์บทความนี้

CONTACTS


รุกขมรดกของแผ่นดิน: ต้นไม้ในฐานะมรดกของประเทศในเชียงใหม่

สักการะ 9 พระพุทธรูปคู่เมืองเชียงใหม่ ต้อนรับประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ความงามของเจดีย์ล้านนา ตอนที่ 2: เจดีย์ทรงปราสาท